top of page

תקנון אתר עדינה בכר – דיאטנית סוכרת ותזונה קטוגנית

תנאי השימוש​

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עדינה בכר , הפועל בכתובת האינטרנט

www.adina-keto-diet.com (להלן: "האתר").

אתר עדינה בכר-דיאטנית סוכרת ותזונה קטוגנית  מופעל ע"י עדינה בכר (להלן: "מנהלת האתר"), האתר נועד להנגיש תוכן על התזונה הקטוגנית.

 

השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאי המופיעים במסמך זה, לרבות מדיניות הפרטיות ותנאים נוספים המופיעים באתר (להלן: "תנאי השימוש") ואלו חלים ללא כל תנאי, על כל משתמש באתר.

 

התנאים המופיעים בתקנון מהווים הסכם מחייב בינך המשתמש לבין מנהלת האתר, הם מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת השימוש באתר ובעת הזמנת ספרים המוצעים בו לרכישה ויחולו על כל שימוש שייעשה על ידיך ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

 

תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעי נוחות בלבד.

 

עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בטרם תיכנס ו/או תעשה שימוש באתר.

 

כל שימוש באתר יעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

 

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט וכיוצא באלה.

 

במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

 

מנהלת האתר רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.

 

מנהלת האתר משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של באתר והתכנים המוצגים במסגרתו, אולם, על אף מאמצי מנהלת האתר, פעילות האתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת מנהלת התאר או שלא מרצונה.

 

השימוש באתר הינו למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים במסגרתו באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק האתר לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מנהלת האתר.

 

מנהלת האתר רשאית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, זמינות כל תוכן שבו ו/או להפסיק את פעולתו והכל מבלי ליתן הודעה על כך.

 

מנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל קישור שימצא באתר יהיה תקין ו/או יוביל לאתר אינטרנט פעיל. לחיצה על קישור שבאתר עשויה להוביל לאתרים שאינם בבעלות מנהלת האתר ושמנהלת האתר אינה אחראית לתכניהם, מהימנותם, נתוניהם, פרטיות נתוני גולשיהם ומשתמשיהם ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.

 

מנהלת האתר עושה מאמצים שכל האמור והמופיע באתר יהא נכון, מדויק, שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות אך לא רק טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב.

לפיכך, כל שימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לראות במידע שבאתר משום המלצת שימוש ו/או חוות דעת ו/או יעוץ משפטי.

 

כל המידע המפורסם נועד למטרות לימוד ולמידע בלבד.

האתר לא נועד כתחליף לייעוץ מקצועי. כל שימוש במידע שכאן מבלי להיוועץ עם איש מקצוע (רופא ואו דיאטן קליני) יעשה על אחריות אישית של המשתמש בלבד.

 

למרות שמנהלת האתר נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול באתר האינטרנט מידע מדויק ועדכני, אין היא מציגה מצגים או מעניקה כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצג באתר וכל שימוש בו ייעשה באחריותו ועל-פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד.

 

השימוש באתר ובתכני האתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. המשתמש פוטר את מנהלת האתר מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר.

 

מנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, בין אם במסגרת תכנים שיווקיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר, ובין אם מתוכן אחר.

 

ככל ומצאתם אי דיוק בתוכן כלשהו באתר ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן מסוים איננו תואם דרישות הדין ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל מנהלת האתר והיא תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.

 

מנהלת האתר איננה מתחייבת לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, מנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

מנהלת האתר איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלת האתר או ייפגע מכל סיבה אחרת. מנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.

 

בכל מקרה, מנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של המשתמש ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "תכני האתר"), שייכים למנהלת האתר ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

 

 • אין לעשות שימוש בלוגו של מנהלת האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של מנהלת האתר ללא אישור מראש ובכתב ממנהלת האתר.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של מנהלת האתר מראש ובכתב.

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים אחרים המתפרסמים ע"י מנהלת האתר, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

הייתה למנהלת האתר סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, מנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לה על פי דין:

1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;

2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

 

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או האתר ניתן לפנות למנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: adinaba67@gmail.com  

 

רישומי המחשב של מנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו לפי תקנון זה לאחר. מנהלת האתר תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

מדיניות הגנת פרטיות

יודגש כי מדיניות הגנת פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.    מסירת מידע
המידע שתמסור ישמר במאגר המידע של מנהלת האתר. מסירת המידע תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך ואין עליך כל חובה למוסרו (אם כי ללא מסירת מידע מסוים ייתכן ולא ניתן יהיה להעניק לך את מלוא השירותים שתבקש).
בהזנת פרטיך באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך והנך מסכים לכך שמידע שמסרת ותמסור האתר ישמר במאגר המידע של מנהלת האתר, וישמש למטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו ויועבר לצדדים שלישיים בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.

2.    עם מי ליצור קשר בעניין מידע אודותיך
כל שאלה בעניין שימושנו במידע אודותיך ניתן לפנות למנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: adinaba67@gmail.com

3.    מהו המידע אותו אוספים אודותיך
המידע הנאסף אודותיך יכול ויכלול:
1.    פרטי זיהוי אישיים
ובכללם – שם, מספר זיהוי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ותאריך לידה;
2.    פרטים שמנהלת האתר מחויבת לשמור על-פי החוק
ובכללם – הסכמות למשלוח דבר פרסומת שניתנו באמצעות האתר, מסר אלקטרוני;
3.    מידע שאינו אישי
מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית אשר נאסף בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים, כפי שיורחב בסעיף 10 להלן.

4.    מדוע נדרש המידע אודותיך וכיצד משתמשים בו ("המטרות")
המידע אודותיך נדרש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

 1. כדי להתקשר עמך כחלק ממהלך עסקי מנהלת האתר וכמפורט במדיניות זו ובתנאי השימוש

 2. כדי לשפר את איכות השירות ואיכות שירותי האבטחה;

 3. כדי לשלוח לך מידע בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;

 4. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;

 5. כדי שניתן יהיה להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;

 6. לשם משלוח דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי, ובין אם באמצעות חברה חיצונית;

 7. על מנת שניתן יהיה להתאים לך את חווייתך בשימוש באתר על ידי הצגת מידע ופרסום שאולי יתאים עבורך;

 8. לצורך זיהויך בעת פנייתך למנהלת האתר במסר אלקטרוני ובאמצעות האתר;

 9. לצורך זיהויך כאשר תבקש מידע;

 10. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודותיך הנמצא בחזקת מנהלת האתר והמתייחס אליך (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידך, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי)

 11. לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית של מנהלת האצר ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;

 12. לצרכי בירור ויישוב תלונות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;

 13. על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווי רשויות וכיוצ"ב;

 14. לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות בקשר עם בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין מנהלת האתר או מי מטעמה.

 15. על מנת להגן על פעילות מנהלת האתר על זכויותיה, פרטיותה, ביטחונה או רכושה, שלה, שלך או של אחרים; וכן לאפשר למנהלת האתר לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.


5.    העברה של מידע
המידע אודותיך זמין רק למנהלת האתר [אבא- לעוד מישהו?]. כמו כן, המידע אודותיך יכול ויימסר לצדדים שלישיים, כמפורט להלן. נדגיש כי בכל מקרה, צד שלישי אשר יקבל ממנהלת האתר מידע, מחויב בפעילות על פי מטרות מדיניות זו ובשמירת סודיות בהתאם להוראות כל דין.
מנהלת האתר יכולה להפוך מידע אודותיך זמין עבור:
1.    נותני שירות שלה
נותני שירות חיצוניים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים, מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, נותני שירותי הדפסות, שירותי דואר, שירותי דיוור ושליחת מסרונים, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבון מנהלת האתר, חברות סליקת אשראי, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות, וכן ספקים וקבלני צד שלישי המסייעים למנהלת האתר בניהול פעילויות עסקיות;
2.    רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים
ניתן לחלוק מידע אודותיך עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל: הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, ורשויות חקירה אחרות. וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שמנהלת האתר תראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלה; (ה) להגן על פעילותה; (ו) להגן על זכותה, פרטיותה, ביטחונה או רכושה, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לה לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה;
3.    צדדים שלישיים נוספים
מנהלת האתר יכולה לחלוק מידע עם שותפים עסקיים, גורמים מממנים, או כל צד או ניצע בכל  יוזמה משותפת או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקי מנהלת האתר לרבות אך לא רק העברת בעלות באתר.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למנהלת האתר למסור את המידע וכל חלק ממנו בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין;
בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין מנהלת האתר או מי מטעמה.

6.    אבטחה
מנהלת האתר החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות ואבטחת המידע. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ולכן הנך מוסר את המידע בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עם מנהלת האתר אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הנך מרגיש כי האבטחה של מידע אשר חלקת עמנו הועמדה בסכנה) אנא ידע את מנהלת האתר באמצעי ההתקשרות שלעיל.

מובהר כי מנהלת האתר וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם האמור לרבות בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, אחזקתו, העברתו לצדדים שלישיים, שימוש באתר ועוד.

7.    תקופת ההחזקה במידע
מנהלת האתר תשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

8.    פניה בהצעות שיווקיות
8.1.    מנהלת האתר עשויה לספק לך מידע שיווקי אודות שירותים שהיא מציעים וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים אשר קשורים לשירותים שהיא מציעה ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך המפורשת, מנהלת האתר תוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.
8.2.    אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן שוטף, הנך רשאי לבקש זאת בכתב ו/או על-ידי פניה בדואר אלקטרוני, באמצעות אמצעי התקשורת המנויים, וזאת על מנת שמנהלת האתר תחדל מלשלוח לך הצעות שיווקיות.
8.3.    כאשר תקבל הצעות שיווקיות מאתנו באמצעות דואר אלקטרוני תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על הקישור להסרת ההרשמה הקיים בכל הודעת דואר אלקטרוני שכזאת, או על ידי יצירת קשר עם מנהלת האתר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים לעיל.
8.4.    מנהלת האתר שואפת להיענות לבקשותיך לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. אנא שים לב, כי במידה ותבחר לסרב לקבל התקשרויות שיווקיות ממנהלת האתר, באפשרותה עדיין לשלוח לך תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות וכיוצ"ב הודעות שהיא זכאית לשלוח אליך על-פי כל דין או הסכם.

9.    בקשות לגישה, תיקון ומחיקה
הנך זכאי לעיין ולבקש לתקן או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שתחפוץ לעשות כן, אנא צור עם מנהלת האתר קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים לעיל. אנא שים לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון, תיקון או מחיקה בהתאם לדין, ובכל הקשור לתיעוד שימושך בשירותים שמנהלת האתר מספקת.

10.    מידע "לא אישי"   
10.1.    מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית, אשר נאסף בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (האתר, הודעות דואר אלקטרוני וכד'). לדוגמה:
•    באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP שלך (קרי, כתובת המחשב שלך באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד פלוני והעמוד/ים שבוקרו. השימוש במידע זה הינו למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר.

•    שימוש בעוגיות (cookies): עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו אתה משתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לזהות את המחשב שלך ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. באפשרות מנהלת האתר להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, התאמה אישית של חווייתך במהלך הביקור באתר, או כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר.
עוגיות (cookies) מאפשרות למנהלת האתר גם להציג לך פרסומות או הצעות אשר ייתכן שמתאימות לך. כלומר, אנו יכולים להשתמש בעוגיות (cookies) כדי ללמוד את העדפות הגלישה שלך באתר (או באתרים אחרים שעובדים עם מנהלת האתר), ואת תגובותייך לפרסומות שונות אשר מוצגות בהם, ועל-ידי כך להציג לך פרסומות רלוונטיות.
אתה יכול לסרב לקבל עוגיות (cookies) בהם מנהלת האתר משתמשת על ידי התאמת הגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, אם אינך מסכים לקבלת עוגיות (cookies) אלו, הנך עשוי לחוות מעט אי-נוחות בשימושך באתר.
•    שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons, clear GIFs) או טכנולוגיות דומות אחרות: יתכן ויעשה שימוש על ידי מנהלת האתר בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד הצלחת קמפיינים שיווקיים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.
•    שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של מנהלת האתר רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן שלך או שהמכשיר הסלולרי שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בכל אתר אינטרנט. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.
10.2.    מנהלת האתר עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים כגון Google Analytics  המאפשרים איסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת ה- IPממנה התבצעה הגישה לאתר, זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, מיקום העכבר של המשתמש על גבי המסכים באתר ועוד. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כאמור כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.
10.3.    מנהלת האתר יכולה להעביר לצדדים שלישיים מידע לא אישי (אשר אינו מזהה אותך) לרבות מידע מצרפי, סטטיסטי ועוד לכל מטרה , למעט היכן שאנו נדרשים לפעול אחרת על-פי הוראות החוק.

11.    קישורים (Links)
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, דפי אינטרנט ויישומים של צדדים שלישיים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי מנהלת האתר. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, אך אם הנך בוחר לעשות כן הרי שהשימוש בהם הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים כאמור לעיל.
מנהלת האתר וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לך ו/או לצדדים שלישיים בכל הקשור והנוגע לאתרים, דפי אינטרנט והיישומים כאמור, לרבות השימוש, התוכן שמפורסם בהם ועוד. מבלי לגרוע מהאמור, הנך מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים ולציית להן.

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן/בת 18 שנים ומעלה.

מדיניות אספקת מוצרים

אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאזור וסוג המשלוח,
להלן אפשרויות משלוח: משלוח בדואר ישראל או שליח עד הבית תוך 21-25 ימי עסקים. האתר לא יישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

ניתן לבטל את רכישת ספר בתוך 3 ימים מיום הזמנת המוצר.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה בכתב ל- מייל: adinaba67@gmail.com
יש להחזיר את המוצר סגור באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
במידה והאריזה נפתחה או ניזוקה לא יהיה זכאי הרוכש החזר כספי.
במידה והספר נשלח למזמין, המבטל ישא בהוצאות המשלוח חזרה לאתר.

bottom of page